Omfattende kontrakt for Follobanen på Oslo S

Follobanen - innkjøring Oslo S
Follobanen - innkjøring Oslo S

Cautus Geo er inne i sitt fjerde år med overvåking og levering av sanntidsdata på Follobanen. Oppdraget har vokst mye siden starten. Alt som skjer i grunnforholdene under arbeidet fra Ekebergskrenten til Oslo S analyseres løpende.

Bygging av ny Follobane på det som heter «Innføring Oslo S» – er komplekst. Alt under bakken har Cautus Geo kontroll på. Grunnforholdene er krevende og arkeologiske skatter skal ikke skades under arbeidet med ny Follobane inn mot Oslo S.

– Grunnforholdene er krevende. Trafikktettheten er stor. Togavvikling skal gå som normalt og arkeologiske skatter skal ikke ødelegges. Det kreves nøye overvåking av alt som skjer under bakken. Det ivaretar vi i Cautus Geo, sier administrerende direktør Atle Gerhardsen.

Prosjektleder Anne Marie Dyrøy, for Innføring Oslo S i Bane NOR, sier at Cautus Geo har levert det meste av utstyret for overvåking av grunnforholdene på Oslo S.

– Alle resultater fra målinger kan følges fortløpende via web-baserte løsninger og gir Bane NOR som byggherre mulighet til å følge opp arbeidene som utføres på en sikker måte. Alle målinger rapporteres i sanntid. Det gir en ekstra trygghet når man bygger store konstruksjoner i vanskelige grunnforhold. Bane NOR er meget fornøyde med leveranser og service fra Cautus Geo i Follobaneprosjektet, sier Anne Marie Dyrøy,

Lierbedriften har tettpakket området med avanserte måleinstrumenter. I sanntid analyseres måledata fortløpende. Utglidning og forskyvning av masse er ikke mulig uten at alarmen går.

Cautus Geo har målt og analysert grunnforholdene fra arbeidet startet i begynnelsen av 2016. Det fortsetter fram til banen tas i bruk i 2022.

Instrumenteringen er omfattende. Stikkordene er:

 • 27 laserceller måler belastning på spuntvegg
 • 23 vertikale inklinometer måler deformasjoner på mellom 11 og 53 meters dybde
 • 13 horisontale inklometer på mellom 10 og 50 meter måler langsgående setninger
 • To totalstasjoner med innmåling til over 40 prismer
 • 13 lasermålere sjekker deformasjoner inne i tunnel
 • 17 temperaturmålere bak spuntvegg overvåker frost
 • 200 tiltsensorer er montert på jernbanespor for å overvåke eventuelle setninger på sporene

I tillegg er Cautus Geo også engasjert av AF gruppen på Sjursøya. AF gruppen bygger tunnelåpningen. Her har Cautus Geo installert utstyr som måler belastning på bærende betongkonstruksjoner.

– I starten bestod instrumenteringen i hovedsak av måling på spuntvegg og automatisk innmåling til prismer. Senere er det blitt langt flere instrumenter og vesentlig mer omfattende overvåking på strekningen, sier Atle Gerhardsen.

Cautus Geo signerte kontrakt med Condotte som fikk totalentreprisen på Innføring Oslo S. Senere er kontrakten overtatt av Bane NOR.

Follobaneprosjektets innføring av spor til Oslo S omfatter bygging av ny bane på strekningen fra Oslo S, under en del av kulturvernområdet Middelalderparken til tunnelinnslaget i Ekebergåsen og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya.

Mellom Oslo S og den lange tunnelen på to mil, som utgjør hoveddelen av den nye Follobanen på i alt 22 kilometer, må alt arbeidet tilpasses annen togtrafikk ut og inn av hovedstaden. Banen bygges med forbindelse til flere plattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk.

Den nye traseen går i overbygd kulvert (tunnel) på 600 meter under deler av Middelalderparken. Den delen av Follobanen bygges gjennom et område med stor arkeologisk og historisk betydning.

Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR har kommet fram til en løsning for kulturvern og tog i det historisk følsomme området. Samarbeidet har gitt en ny landskapsplan. Den innebærer at Middelalderparken vokser. Parkens grønne områder blir nesten dobbelt så stort som det er i dag når den nye banen står klar til bruk.

Kort om Follobanen

 • Bygging avdobbeltspor mellom Oslo og Ski
 • Reisetiden halveres, fra 22 til 11 minutter
 • 22 kilometer lang. Tunnel på 20 km
 • Norges største samferdselsprosjekt
 • Ferdigstilles: 2022

Om innføring Oslo S

 • 600 meter lang betongtunnel for Follobanen og Østfoldbanens spor gjennom Middelalderparken og Klypen området
 • Etablering av byggegrop og videreføring av betongtunnelen under de eksisterende jernbanesporene på Loenga
 • Klargjøring og forskjæring for innslaget til Follobanens lange tunnel under Mosseveien ved Loenga
 • Tilkobling til flere plattformer på Oslo S og ombygging av eksisterende kulverter for Østfoldbanen og kulverten for sporene til Lodalen inne på sporområdet for Oslo S

Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.