Deformasjonsmåling på anleggsområder og konstruksjoner

Eksempel på deformasjonsmåling

Deformasjonsmåling er veldig viktig på eksisterende infrastruktur og nye utbyggingsprosjekter. Vi har løsninger for sanntidsovervåking av deformasjoner på et bredt spekter av bruksområder.

Deformasjonsmåling bakgrunn

Måling og kontroll av stabilitet, deformasjoner og endringer i grunnforhold er veldig viktig på eksisterende infrastruktur og nye utbyggingsprosjekter. Kontinuerlige målinger dokumenterer endringer over tid og hjelper til å sørge for at prosjekter går i henhold til plan.

Dammer, veier, broer, tunneler, fundamenter, støttemurer, fyllinger og bygninger blir alle utsatt for store og skiftende belastninger fra grunnforholdene. Dette gjelder både i byggeperioden og gjennom hele konstruksjonens levetid. Måling og overvåking av deformasjon og grunnforhold avhenger av type prosjket, hvilket område det skal gjøres i og hvilke faktorer som forårsaker endringer.

Løsninger for å overvåke deformasjoner

Cautus Geo har stor erfaring med installasjon og drift av overvåkingssystemer på de ovennevnte konstruksjonene, både geodetiske og geotekniske målesystemer.

Geodetiske systemer måler endringer på overflaten og løses normalt med totalstasjon, GPS/GNSS, lasere eller fotogrammetri. Cautus Geo drifter slike systemer på mange ulike prosjekter, fra ustabile fjellområder som Mannen og Åkneset, til arbeid på Follobanen i Oslo sentrum.

Geotekniske løsninger benytter et bredt spekter av instrumenter, som for eksempel inklinometer, ekstensometer, tiltsensorer, strekkstag/strekklapper, sprekkmålere og piezometer (poretrykksmålere). Vi integrerer disse instrumentene i komplette målesystemer bestående av sensorer, loggerskap og dataforvaltning på nett. Loggerskapet er ofte basert på vår egenutviklede datalogger, Cautus Logger CL1, og vi benytter systemet vårt Cautus Web for håndtering av data. Cautus Web har også alarmfunksjoner for å varsle når målinger overstiger gitte terskelverdier.

For mer informasjon og kjøp av enkelte sensorer, se vårt partnerselskap Measure It AS.

Deformasjonsmåling med SAA

Ett av de mest brukte instrumentene for deformasjonsmåling er SAA (ShapeAccelArray) kabler. SAA er en flerleddet deformasjonskabel som måler 3D bevegelse. Instrumentet kan installeres horisontalt eller vertikalt, avhengig om man vil måle setninger eller deformasjoner langs f.eks. graveskråninger eller spunt. Flere ulike versjoner som f.eks SAAF og SAAV er tilgjengelig for bruk under forskjellige forhold.

De består av 500 mm lange målesegmenter, hvor deformasjonen måles som vinkelendringer mellom segmentene. Dette gjøres ved bruk av 3 MEMS akselerometre i hvert ledd. Sensorene kan også måle vibrasjon og temperatur.

Denne videoen viser hvordan SAA kabler fungerer med Cautus Web:

Fortell oss om dine behov for deformasjonsmåling

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss