løsninger for overvåking skred og ras

Målesystemer for naturfare

Skred og ras er et stadig økende problem og utgjør en fare for mennesker, infrastruktur og konstruksjoner. Et alternativ til fysisk sikring av farlige områder vil kunne være å kunne kartlegge, overvåke og varsle før kritiske hendelser oppstår. I en kost-nytte vurdering vil automatisk overvåking og varsling i mange tilfeller være en sikker og effektiv løsning uten å gjøre større fysiske sikringstiltak.

Cautus Geo har helt siden 2009 vært involvert i instrumentering, overvåking av varsling av store fjellskred i Norge. Vi har derfor opparbeidet en unik kompetanse innen kartlegging, instrumentering og varsling av skred.

Overvåkingsløsninger

Ulike typer skredsituasjoner vi kan tilby løsninger for omhandler:

  • Store skredområder
  • Mindre skred og steinsprang
  • Løsmasseskred
  • Leireområder
  • Snøskred
  • Permafrost
  • Isbreer
Få råd og tilbud

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon for å få råd og gratis tilbud:

Kontakt oss

naturfare-skred naturfare-ras-skred naturfare-snøskred