Monitorering av ulike miljøforhold er et viktig verktøy for tidlig varsling av potensielle skadelige miljøendringer. Et vidt spekter av sensorer kan gi presise målinger av værforhold, vannkvalitet og andre relevante parametere som kan påvirke det aktuelle miljøet.

Et bredt spekter av vær og klimaforhold kan overvåkes, der viktige parametere er temperatur, fuktighet, barometrisk trykk, vindhastighet og retning, samt nedbørsmengde. Slike parameterne kan være verdifull informasjon som en årsaksfaktor for å vurdere faren for jord og snøskred, samt oversvømmelser og samtidig kunne generere nøyaktige klimadata over tid.

Systemer for monitorering av vannkvalitet og vannstand kan i tillegg til grunnleggende parametere, også levere informasjon om temperatur, konduktivitet, salinitet, pH, oppløst oksygen og turbiditet. Mer avanserte sensorer med innebygd fluormeter og ISE (ione- selektive- elektroder) kan detektere bestanddeler av alger, klorofyll, oljer og næringsstoffer. Slike bøyebaserte instrumenter kan sjøsettes ved brygger eller andre konstruksjoner nær land, eller på åpent hav ved hjelp av spesialbygde ramper.

De mest brukte systemene som er satt opp og levert av Cautus Geo inkluderer:

 • Fler-parameter værstasjoner for langtids monitorering av klimaforhold
 • Regn og snødybde monitorering i utsatte områder
 • Vindprofil rundt utsatte konstruksjoner
 • Vannstandsovervåking i flomutsatte områder
 • Offshore monitorering av strømmninger
 • Turbiditets overvåkning ved anleggsområder
 • Oppløst oksygen og total mengde gassoppløsning ved dammer og innsjøer
 • Temperatur og oksygenprofiler in resorvoar
 • Monitorering av salinitet i overflateområder
 • Monitorering av pH og næringsinnhold
 • Monitorering av pH relater til vannkvalitet ved renseanlegg
 • Analysering av andel fargestoffer i overflatevann
 • Monitorering av fuktighet relatert til jordbruksområder.
En målebøye som overvåker turbiditet i forbindelse med anleggsarbeider ved strandlinjen i Sandvika høsten 2015. Installasjon av værstasjon og ultrasonisk snødybdemåler på høyfjellet i Nordland høsten 2015. miljo-klima-og-vann-P1000116